Sidebar

Magazine menu

22
Sat, Jun

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐÀO TẠO

Trang thông tin cho sinh viên Đại học hệ chính quy: tại đây!

Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong tiến trình hội nhập quốc tế, chương trình đào tạo của Nhà trường được thiết kế khoa học, hiện đại được công nhận bởi các trường đại học, các tổ chức trong khu vực và trên thế giới, đảm bảo tính liên thông với các chương trình đào tạo trong nước và quốc tế.

Nhà trường luôn quan tâm chú trọng đến hoạt động hỗ trợ học tập và sinh hoạt của sinh viên, tăng cường đào tạo kỹ năng và hình thành tâm thế vì sự phát triển của cộng đồng cho sinh viên.

Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu và dự báo nhu cầu của xã hội, đáp ứng đầy đủ các mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra của từng ngành học, thường xuyên được cập nhật phù hợp với thực tiễn xã hội. Các điều kiện đảm bảo chất lượng bao gồm đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, môi trường học tập và nghiên cứu quốc tế năng động, phòng học, trang thiết bị giảng dạy hiện đại, hệ thống thư viện, sách, giáo trình, hệ thống thông tin, cảnh quan môi trường, nguồn lực tài chính… được Nhà trường chú trọng đầu tư đáp ứng tốt nhất cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Trường Đại học Ngoại thương hiện đang đào tạo hệ chính quy bậc đại học cho 12 ngành với 19 chuyên ngành. Cụ thể:

STT

Ngành

Chuyên ngành

1

  Kinh tế

  Kinh tế đối ngoại

  Thương mại quốc tế

2

  Kinh tế quốc tế

  Kinh tế quốc tế

  Kinh tế và phát triển quốc tế

3

  Luật

  Luật thương mại quốc tế

4

  Kinh doanh quốc tế

  Kinh doanh quốc tế

  Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản

  Logistics và quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế

5

  Quản trị kinh doanh

  Quản trị kinh doanh quốc tế

6

  Quản trị khách sạn

  Quản trị khách sạn

7

 

  Tài chính ngân hàng

 

  Ngân hàng

  Tài chính quốc tế
  Phân tích và đầu tư tài chính

8

  Kế toán

  Kế toán – Kiểm toán

  Kế toán – Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA

9

  Ngôn ngữ Anh

  Tiếng Anh thương mại

10

  Ngôn ngữ Pháp

  Tiếng Pháp thương mại

11

  Ngôn ngữ Nhật

  Tiếng Nhật thương mại

12

  Ngôn ngữ Trung

  Tiếng Trung thương mại

Bên cạnh các chương trình đào tạo tiêu chuẩn, trường Đại học Ngoại thương còn có các chương trình đào tạo hệ chính quy bậc đại học bằng tiếng Anh được công nhận bởi các cơ sở giáo dục Đại học, các tổ chức quốc tế uy tín gồm:

  • 3 chương trình tiên tiến gồm các ngành Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế đối ngoại và chuyên ngành phụ Kinh doanh), ngành Quản trị kinh doanh quốc tế và ngành Tài chính - Ngân hàng
  • 9 chương trình chất lượng cao gồm các chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh quốc tế, Quản trị khách sạn, Ngân hàng và Tài chính quốc tế, Kinh tế quốc tế, Tiếng Nhật thương mại, Tiếng Trung thương mại, Tiếng Pháp thương mại
  • 3 chương trình định hướng nghề nghiệp gồm chương trình Kế toán – Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA, Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế.

Đây là các chương trình đào tạo được xây dựng nhằm cung cấp kiến thức hiện đại, cập nhật, phát triển kỹ năng nghề nghiệp, hình thành tâm thế sẵn sàng thích nghi với những biến đổi của môi trường kinh tế - xã hội, giúp người học hội đủ các điều kiện để trở thành công dân toàn cầu. Chương trình có sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia, giảng viên nước ngoài, cộng đồng tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.