Danh sách website các đơn vị FTU

Sứ mệnh, tầm nhìn, triết lý giáo dục và các giá trị cốt lõi

Danh sách các website của trường Đại học Ngoại Thương

STT Tên miền Đơn vị Tình Trạng Website
1 http://www.ftu.edu.vn/ Đại Học Ngoại Thương Đang vận hành
2 http://english.ftu.edu.vn/ Đại Học Ngoại Thương Đang vận hành
3 http://cs2.ftu.edu.vn/ Cơ sở 2 - TP.HCM Đang vận hành
4 http://csquangninh.ftu.edu.vn/ Cơ sở 3 - Quảng Ninh Đang vận hành
5 http://qldt.ftu.edu.vn/ Phòng Quản lý đào tạo Đang vận hành
6 http://kdtqt.ftu.edu.vn/ Khoa Đào tạo Quốc tế Đang vận hành
7 http://tapchi.ftu.edu.vn/ Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế Đang vận hành
8 http://jiem.ftu.edu.vn/ Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế Đang vận hành
9 http://tracuutapchi.ftu.edu.vn/ Tra cứu Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế (OJS) Đang vận hành
10 http://ktkdqt.ftu.edu.vn/ Viện Kinh Tế và Kinh Doanh Quốc Tế Đang vận hành
11 http://ktkdqt.ftu.edu.vn/en/ Viện Kinh Tế và Kinh Doanh Quốc Tế (Web Tiếng Anh) Đang vận hành
12 http://sdh.ftu.edu.vn/ Khoa Sau Đại Học Đang vận hành
13 http://tuyensinhsdh.ftu.edu.vn/ Khoa Sau Đại Học Đang vận hành
14 http://qtkd.ftu.edu.vn/ Khoa Quản trị Kinh Doanh Đang vận hành
15 http://fba.ftu.edu.vn/ Khoa Quản trị Kinh Doanh (Web Tiếng Anh) Đang vận hành
16 http://econ.ftu.edu.vn/ Khoa Kinh tế Quốc Tế Đang vận hành
17 http://econ.ftu.edu.vn/en/ Khoa Kinh tế Quốc Tế  (Web Tiếng Anh) Đang vận hành
18 http://fbf.ftu.edu.vn/ Khoa Tài chính Ngân hàng Đang vận hành
19 http://fbf.ftu.edu.vn/en/ Khoa Tài chính Ngân hàng Đang vận hành
20 http://law.ftu.edu.vn/ Khoa Luật Đang vận hành
21 http://fbe.ftu.edu.vn/ Khoa Tiếng Anh Thương Mại Đang vận hành
22 http://ketoankiemtoan.ftu.edu.vn/ Khoa Kế toán Kiểm toán Đang vận hành
23 http://chinese.ftu.edu.vn/ Khoa Tiếng Trung Đang vận hành
24 http://imageri.ftu.edu.vn/ Khoa Tiếng Pháp Đang vận hành
25 http://khoatiengnhat.ftu.edu.vn/ Khoa Tiếng Nhật Đang vận hành
26 http://khoadaotaotructuyen.ftu.edu.vn/ Khoa Đào tạo Trực tuyến và Phát triển Nghề nghiệp Đang vận hành
27 http://khoacoban.ftu.edu.vn/ Khoa Cơ bản Đang vận hành
28 http://khtc.ftu.edu.vn/ Phòng Kế hoạch Tài chính Đang vận hành
29 http://cqa.ftu.edu.vn/ Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Đang vận hành
30 http://cqa.ftu.edu.vn/en/ Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng  (Web Tiếng Anh) Đang vận hành
31 http://vn-asean-qaa.org/ Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Đang vận hành
32 http://udcntt.ftu.edu.vn/ Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng  Đang vận hành
33 http://ttcntt.ftu.edu.vn/ Trung tâm Công nghệ Thông tin  Đang vận hành
34 http://feretco.ftu.edu.vn/ Trung tâm Feretco Đang vận hành
35 http://cid.ftu.edu.vn/ Trung tâm Phát triển Quốc Tế Đang vận hành
36 http://fiis.ftu.edu.vn/ Trung tâm sáng tạo và Ươm tạo (Fiis) Đang vận hành
37 http://fssc.ftu.edu.vn/ Trung tâm hỗ trợ sinh viên Đang vận hành
38 http://kaizen.ftu.edu.vn/ Phòng Quản lý khoa học Đang vận hành
39 http://ahrdhanoi2019.ftu.edu.vn/ Phòng Quản lý khoa học Đang vận hành
40 http://subahrdhanoi2019.ftu.edu.vn/ Phòng Quản lý khoa học Đang vận hành
41 http://ctctsv.ftu.edu.vn/ Phòng Công tác Chính Trị sinh viên Đang vận hành
42 http://htqt.ftu.edu.vn/ Phòng Hợp tác Quốc tế Đang vận hành
43 http://tchc.ftu.edu.vn/ Phòng Tổ chức Hành chính Đang vận hành
44 http://qlda.ftu.edu.vn/ Phòng Quản lý Dự án Đang vận hành
45 http://tinchi.ftu.edu.vn/ Phòng Quản lý đào tạo Đang vận hành
46 http://qlkh.ftu.edu.vn/ Phòng Quản lý Khoa học Đang vận hành
47 http://thuvien.ftu.edu.vn/ Thư viện Đang vận hành
48 http://doanthanhnien.ftu.edu.vn/ Đoàn thanh niên Đang vận hành