Sidebar

Magazine menu

30
Tue, May

Chứng nhận kiểm định chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo

Công khai

Chứng nhận kiểm định chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

 Dưới đây là các chương trình đào tạo của Trường Đại học Ngoại thương đã được kiểm định theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo:

 

STT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀY CẤP HIỆU LỰC
1

Chương trình Kinh doanh quốc tế 

27/03/2020 27/03/2025
2

Chương trình Kinh tế & Phát triển quốc tế 

27/03/2020 27/03/2025
3

Chương trình Luật thương mại quốc tế 

27/03/2020 27/03/2025
4

Chương trình Phân tích & Đầu tư tài chính 

27/03/2020 27/03/2025

Chương trình Tiếng Anh Thương mại

14/9/2021 14/9/2026
 6 Chương trình Tiếng Nhật Thương mại 14/9/2021 14/9/2026
 7

Chương trình tiếng Pháp Thương mại

14/9/2021 14/9/2026
Chương trình Tiếng Trung Thương mại 14/9/2021 14/9/2026