Sidebar

Magazine menu

30
Sat, Sep

Thông tư 41/2021/TT-BGDĐT

Văn bản - Quy định

Ngày 30/12/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 41/2021/TT-BGDĐT về việc quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2022.

 Chi tiết tại đây >>>