Sidebar

Magazine menu

30
Sat, Sep

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 3 VÀ PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 4 NĂM 2022

Thông tin tuyển sinh chung năm 2022

Căn cứ Quyết định số 1686/QĐ-ĐHNT ngày 23/06/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về việc Ban hành Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022 (điều chỉnh);

Căn cứ Thông báo số 463/TB-ĐHNT ngày 24/06/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về Thông báo xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2022;
Căn cứ kết luận của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh tại cuộc họp Hội đồng Tuyển sinh- Trường Đại học Ngoại thương ngày 14/09/2022;
Trường Đại học Ngoại thương thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 tại Trụ sở chính Hà Nội và các Cơ sở đào tạo như sau:

Chi tiết xem tại: link!