Sidebar

Magazine menu

30
Sat, Sep

Chương trình đào tạo từ xa cử nhân Quản trị Kinh doanh theo mô hình tiên tiến

Đào tạo từ xa

Tên chương trình: Chương trình đào tạo từ xa cử nhân Quản trị Kinh doanh theo mô hình tiên tiến.

Tên chương trình: Chương trình đào tạo từ xa cử nhân Quản trị Kinh doanh theo mô hình tiên tiến.
Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành: Quản trị Kinh doanh (Business Management)
Chuyên ngành đào tạo: Quản trị Kinh doanh Quốc tế (International Business Management)
Loại hình đào tạo: Từ xa
Mã ngành: 52340102
1. Mục tiêu đào tạo
1.1 Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có kiến thức tổng hợp về quản trị kinh doanh và hiểu biết chuyên sâu về kinh
doanh quốc tế; sử dụng thông thạo tiếng Anh.

Thông tin chi tiết xem tại đây>>>