Sidebar

Magazine menu

30
Sat, Sep

Chương trình đào tạo từ xa cử nhân Kinh tế Quốc tế theo mô hình tiên tiến

Đào tạo từ xa

Ban hành kèm theo Quyết định số ……./QĐ-ĐHNT-QLKH ngày …… tháng …… năm 20……của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương)

Tên chương trình: Chương trình đào tạo từ xa cử nhân Kinh tế Quốc tế theo mô hình tiên tiến
Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành: Kinh tế Quốc tế (International Economics)
Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế Quốc tế (International Economics)
Loại hình đào tạo: Từ xa
Mã ngành: D310106
1. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra
1.1 Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân ngành Kinh tế quốc tế có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội; có tư duy tổng hợp về kinh tế; có năng lực chuyên môn về kinh tế quốc tế; đồng thời có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Thông tin chi tiết xem tại đây>>>