Sidebar

Magazine menu

22
Sat, Jun

Danh sách website các đơn vị FTU

Sứ mệnh, tầm nhìn, triết lý giáo dục và các giá trị cốt lõi

DANH SÁCH CÁC WEBSITE ĐANG VẬN HÀNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

STT TÊN MIỀN ĐƠN VỊ
1 http://ftu.edu.vn/ Đại Học Ngoại Thương
2 https://english.ftu.edu.vn/ Đại Học Ngoại Thương (Website trường phiên bản tiếng Anh)
3 http://cs2.ftu.edu.vn/ Cơ sở 2 - TP.HCM
4 https://csquangninh.ftu.edu.vn/ Cơ sở 3 - Quảng Ninh
5 https://qldt.ftu.edu.vn/ Phòng Quản lý đào tạo
6 http://tinchi.ftu.edu.vn/ Phòng Quản lý đào tạo
7 https://tracuuvanbang.ftu.edu.vn/ Phòng Quản lý đào tạo
8 https://ctctsv.ftu.edu.vn/ Phòng Công tác Chính Trị sinh viên
9 http://thuvien.ftu.edu.vn/ Thư viện
10 https://htqt.ftu.edu.vn/ Phòng Hợp tác quốc tế
11 https://fihe.ftu.edu.vn/ Phòng Hợp tác quốc tế (Website diễn đàn quốc tế hoá giáo dục)
12 https://dtqt.ftu.edu.vn/ Khoa đào tạo quốc tế
13 https://kdtqt.ftu.edu.vn/ Khoa đào tạo quốc tế
14 http://tuyensinhsdh.ftu.edu.vn/ Khoa Sau Đại Học
15 http://sdh.ftu.edu.vn/ Khoa Sau Đại Học
16 http://esp.ftu.edu.vn/ Khoa tiếng Anh chuyên ngành
17 https://fbe.ftu.edu.vn/ Khoa Tiếng Anh Thương Mại
18 https://qtkd.ftu.edu.vn/ Khoa Quản trị Kinh Doanh
19 https://fba.ftu.edu.vn/ Khoa Quản trị Kinh Doanh (Website đơn vị phiên bản tiếng Anh)
20 https://khoadaotaotructuyen.ftu.edu.vn/ Khoa Đào tạo Trực tuyến và Phát triển Nghề nghiệp
21 https://ketoankiemtoan.ftu.edu.vn/ Khoa Kế toán Kiểm toán
22 https://ketoankiemtoan.ftu.edu.vn/en/ Khoa Kế toán Kiểm toán (Website đơn vị phiên bản tiếng Anh)
23 https://khctnv.ftu.edu.vn/ Khoa Khoa học chính trị và nhân văn
24 https://ktqt.ftu.edu.vn/ Khoa Kinh tế Quốc Tế
25 https://ktqt.ftu.edu.vn/en/ Khoa Kinh tế Quốc Tế (Website đơn vị phiên bản tiếng Anh)
26 https://law.ftu.edu.vn/ Khoa Luật
27 http://fbf.ftu.edu.vn/ Khoa Tài chính Ngân hàng
28 https://fbf.ftu.edu.vn/en/ Khoa Tài chính Ngân hàng
29 https://khoatiengnhat.ftu.edu.vn/ Khoa Tiếng Nhật
30 https://khoatiengphap.ftu.edu.vn/ Khoa Tiếng Pháp
31 https://chinese.ftu.edu.vn/ Khoa Tiếng Trung
32 https://khoacoban.ftu.edu.vn/ Khoa cơ bản
33 https://ktkdqt.ftu.edu.vn/ Viện Kinh Tế và Kinh Doanh Quốc Tế
34 https://ktkdqt.ftu.edu.vn/en/ Viện Kinh Tế và Kinh Doanh Quốc Tế (Website đơn vị phiên bản tiếng Anh)
35 https://ieit.vn/ Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế (iEIT)
36 http://fbsp.ftu.edu.vn/ Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế (iEIT)
37 https://en.ieit.vn/ Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế (iEIT) (Website đơn vị phiên bản tiếng Anh)
38 http://feretco.ftu.edu.vn/ Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng
39 https://udcntt.ftu.edu.vn/ Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng
40 http://vstep.ftu.edu.vn/ Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng
41 http://cqa.ftu.edu.vn/ Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng
42 http://cqa.ftu.edu.vn/en/ Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng (Website đơn vị phiên bản tiếng Anh)
43 http://fiis.ftu.edu.vn/ Trung tâm sáng tạo và Ươm tạo (Fiis)
44 https://ttcntt.ftu.edu.vn/ Trung tâm Công nghệ Thông tin
45 http://tracuuthongtin.ftu.edu.vn/ Trung tâm Công nghệ Thông tin
46 http://fssc.ftu.edu.vn/ Trung tâm hỗ trợ sinh viên
47 http://careerfair.ftu.edu.vn/ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
48 https://tapchi.ftu.edu.vn/ Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế
49 https://jiem.ftu.edu.vn/ Phần mềm Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế
50 https://jiemvn.ftu.edu.vn/ Tra cứu Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế (OJS)
51 https://qlda.ftu.edu.vn/ Phòng Quản lý Dự án
52 http://viid.ftu.edu.vn/ Phòng Quản lý khoa học
53 https://ahrdhanoi2019.ftu.edu.vn/ Phòng Quản lý khoa học
54 http://subahrdhanoi2019.ftu.edu.vn/ Phòng Quản lý khoa học
55 http://qlkh.ftu.edu.vn/ Phòng Quản lý Khoa học
56 https://fwps.ftu.edu.vn/ FTU Working Paper Series (FWPS)