Sidebar

Magazine menu

22
Sat, Jun
29 Bài viết mới

Báo cáo công khai thông tin

Công khai

Nội dung công khai cụ thể như sau:

Năm học

Nội dung báo cáo

2018-2019

 1. Thông tin công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

 Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế

 Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

 2. Thông tin công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

 Công khai thông tin cơ sở vật chất

 Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

 3. Thông tin công khai thu chi tài chính

2019-2020

 

 

 1. Thông tin công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

 Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế

 2. Thông tin công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

 Công khai thông tin cơ sở vật chất

 Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

 3. Thông tin công khai thu chi tài chính

2020-2021 

1. Thông tin công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế

2. Thông tin công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

Công khai thông tin cơ sở vật chất

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

3. Thông tin công khai thu chi tài chính

2021-2022

1. Thông tin công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế: (Cập nhật ngày 30 tháng 6 năm 2022)

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế

2. Thông tin công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

Công khai thông tin cơ sở vật chất

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

3. Thông tin công khai thu chi tài chính

2022-2023

1. Thông tin công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế: (Cập nhật ngày 30 tháng 6 năm 2023)

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế

2. Thông tin công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

Công khai thông tin cơ sở vật chất

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

3. Thông tin công khai thu chi tài chính