Sidebar

Magazine menu

15
Mon, Jul

Tập huấn về công tác phòng, chống tham nhũng cho viên chức Cơ sở II năm 2024

Tin tức khác

Ngày 28/6/2024, Cơ sở II tổ chức tập huấn về công tác phòng, chống tham nhũng cho viên chức Cơ sở II năm 2024.

 

Tham dự Hội nghị, về phía Cơ sở II có PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II; các thầy cô Phó Giám đốc Cơ sở; Lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, giảng viên Cơ sở II.

Đây là hoạt động thiết thực giúp đội ngũ viên chức Cơ sở II nắm bắt đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của Nhà trường về công tác phòng, chống tham nhũng; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ và công tác của đơn vị.

Tại buổi tập huấn, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh đã phổ biến một số nội dung trọng tâm theo Kế hoạch số 101/KH-ĐHNT ngày 09/4/2024 về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của Trường ĐH Ngoại thương và một số nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2020; Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2022; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thông qua buổi tập huấn, các viên chức được cập nhật những kiến thức cơ bản về công tác phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm để có thể vận dụng vào thực tế trong công tác tại đơn vị. Đặc biệt, các viên chức quản lý phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, báo cáo, đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị theo quy định, góp phần xây dựng đội ngũ viên chức có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn vững vàng, tự giác chấp hành nghiêm và thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng.