Sidebar

Magazine menu

15
Mon, Jul

Kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/2023)

Công tác Đảng

 

Vào ngày hôm nay của 78 năm trước, tại Quảng trường Ba Đình, thời khắc lịch sử mang ý nghĩa trường tồn của dân tộc Việt Nam đã diễn ra.

Trước hàng chục vạn nhân dân đổ về từ trong thành phố và các vùng lân cận, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trang trọng đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố với toàn thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Trong suốt gần tám thập kỷ kể từ mốc son chói lọi ấy, những tư tưởng được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu cao từ lễ đài Độc lập đã trở thành nguồn sức mạnh to lớn, đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước và tiến lên sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đem lại những bước phát triển to lớn trên tất cả các lĩnh vực và thay đổi toàn bộ diện mạo đất nước.


Tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta…".

Thông điệp khẳng định, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng trong suốt chặng đường hơn 93 năm qua là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. Đây cũng là lời khẳng định đanh thép đấu tranh, phản bác lại các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và lợi ích quốc gia dân tộc.

Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh là dịp để mỗi người dân, cán bộ, chiến sĩ ôn lại truyền thống, nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn giá trị về sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đi trước; nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đai hóa đất nước, hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


Hòa chung cùng không khí nô nức chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động, người học Trường ĐH Ngoại thương cùng nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, hướng tới hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của năm học, thực hiện thành công Chiến lược phát triển trường trong giai đoạn mới, đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước.