Sidebar

Magazine menu

27
Mon, May

ĐÀO TẠO HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐÀO TẠO

Trang thông tin dành cho sinh viên hệ vừa làm vừa học: Link!

Bên cạnh các chương trình đào tạo chính quy, Nhà trường còn có chương trình đào tạo đại học và đại học liên thông từ cao đẳng hệ vừa làm vừa học với các ngành và chuyên ngành:

  • Ngành Kinh tế,chuyên ngành Kinh tế đối ngoại.
  • Ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trịKinh doanh quốc tế.
  • Ngành Kế toán, chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán.
  • Ngành Luật,chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế.
  • Ngành Kinh tế quốc tế, chuyên ngành Kinh tế quốc tế.
  • Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại.

Chương trình đào tạo trực tuyến và đào tạo hệ vừa làm vừa học được thiết kế đảm bảo tính linh hoạt, khoa học phù hợp với đặc thù của loại hình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng trong đó có cả kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm, ngoại ngữ, tin học và tâm thế phục vụ cộng đồng xã hội.