Phòng Quản lý Khoa học

Các đơn vị

 Website: http://qlkh.ftu.edu.vn

1. Tên đơn vị

 • Tiếng Việt: Phòng Quản lý Khoa học
 • Tiếng Anh: Department of Research Management

2. Link website của đơn vị: http://qlkh.ftu.edu.vn

3. Lịch sử hình thành và phát triển

Bộ phận Quản lý Khoa học được thành lập từ khi trường được thành lập vào năm 1960. Năm 1991, Bộ phận Quản lý Khoa học ghép với bộ phận Quan hệ quốc tế trở thành Phòng Quản lý Khoa học và Quan hệ quốc tế. Năm 2001, bộ phận Quan hệ quốc tế được tách khỏi Phòng và hình thành Phòng Quan hệ quốc tế. Từ đó, Phòng Quản lý Khoa học chuyên phụ trách quản lý, theo dõi mảng hoạt động khoa học công nghệ của Nhà trường.

4. Các thành tích, khen thưởng cấp trường và trên trường đã đạt được

  • Bằng khen Thủ tưởng Chính phủ năm 2000
  • Bằng khen cấp Bộ năm học 2010 – 2011
  • Tập thể lao động xuất sắc từ năm 2010 – nay

5. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

  1. Ông Nguyễn Hữu Lợi (1970 - 1973)
  2. Ông Phạm Ngọc Song (1974 - 1976)
  3. Ông Nguyễn Văn Muội (1977 - 1978)
  4. Ông Đào Quốc Khánh (1979 - 1988)
  5. PGS, TS Vũ Hữu Tửu (1989 - 1992)
  6. GS, TS Nguyễn Thị Mơ (1993 - 1994)
  7. ThS. Trần Bá Việt Dũng (1995 - 1999)
  8. ThS. Nguyễn Văn Châu (2000 - 2002)
  9. PGS, TS Nguyễn Hữu Khải (2002 - 2011)
  10. PGS, TS Đào Ngọc Tiến (2011 - 2017)
  11. PGS, TS Vũ Hoàng Nam (2017 - đến nay)

 6. Chức năng, nhiệm vụ hiện tại

 • Phòng Quản lý khoa học có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, phát triển, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường.
 • Phòng Quản lý khoa học có những nhiệm vụ sau:
  • Chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các quy định về công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy định đó;
  • Chủ trì và phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng kế hoạch hoạt động và kế hoạch ngân sách về hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường;
  • Nghiên cứu, đề xuất các chính sách, giải pháp phát triển năng lực nghiên cứu khoa học chung của Trường; tham mưu cho Hiệu trưởng về phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;
  • Tham mưu cho Ban giám hiệu về định hướng phát triển khoa học công nghệ của Trường, quản lý và hỗ trợ hoạt động của các nhóm nghiên cứu;
  • Hỗ trợ các đơn vị, cá nhân trong khai thác, tìm kiếm các cơ hội hợp tác, đấu thầu đề tài, dự án khoa học và công nghệ;
  • Quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học:
   • Chủ trì tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, kết hợp thực hiện các hợp đồng NCKH;
   • Chủ trì tổ chức, hướng dẫn việc tham dự các giải thưởng khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế;
   • Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn công tác NCKH của sinh viên; đầu mối trong việc hỗ trợ các cuộc thi về nghiên cứu khoa học và có tính chất nghiên cứu khoa học của sinh viên;
   • Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức, quản lý hội thảo, hội nghị khoa học cấp trường, cấp quốc gia và quốc tế;
   • Theo dõi, quản lý các hội thảo, hội nghị, tọa đàm cấp khoa;
  • Thực hiện công tác phát triển học liệu phục vụ giảng dạy và đào tạo:
   • Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo, Khoa Sau đại học và các đơn vị có liên quan xây dựng và mở các ngành, chuyên ngành đào tạo mới;
   • Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức biên soạn, duyệt, thẩm định, xuất bản các giáo trình theo chuyên ngành, các tài liệu giảng dạy học tập;
   • Phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo, Khoa Sau đại học xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện trong giảng dạy và nghiên cứu;
  • Đầu mối tổng hợp công tác nghiên cứu khoa học của Trường:
   • Đầu mối quản lý tổng hợp và theo dõi số lượng và sản phẩm nghiên cứu của công chức, viên chức, sinh viên và các chế độ công tác có liên quan; đầu mối xây dựng cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ của toàn Trường;
   • Chủ trì xây dựng các báo cáo về nghiên cứu khoa học trong toàn trường; Đề xuất các biện pháp thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học và xây dựng phương hướng phát triển công tác nghiên cứu khoa học trong Trường;
   • Chủ trì đề xuất việc khen thưởng các công trình nghiên cứu khoa học, sáng chế, phát minh;
   • Phối hợp với Phòng Tổ chức – Nhân sự xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học của trường;
   • Phối hợp với Phòng Hợp tác quốc tế trong việc thiết lập các hoạt động hợp tác trong và ngoài nước về khoa học và công nghệ;
  • Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, kiểm soát việc quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học của các Cơ sở và các đơn vị khác thuộc Trường.

7. Cơ cấu tổ chức hiện tại

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

PGS, TS Vũ Hoàng Nam

Trưởng phòng

2

ThS. Lê Thị Ngọc Lan

Phó Trưởng phòng

3

TS. Vũ Huyền Phương

Phó Trưởng phòng

4

ThS. Nguyễn Hữu Thật

Chuyên viên

5

ThS. Ngô Thị Minh Nguyệt

Chuyên viên

6

ThS. Vũ Thị Kim Oanh

Chuyên viên

7

ThS. Nguyễn Sơn Tùng

Chuyên viên

8. Danh sách tên, liên hệ của từng cán bộ, giảng viên trong đơn vị

STT

Họ và tên

Email

1

PGS, TS Vũ Hoàng Nam

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

ThS. Lê Thị Ngọc Lan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

TS. Vũ Huyền Phương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

ThS. Nguyễn Hữu Thật

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

ThS. Ngô Thị Minh Nguyệt

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

ThS. Vũ Thị Kim Oanh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

ThS. Nguyễn Sơn Tùng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9. Thông tin liên hệ, địa điểm văn phòng

 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Địa điểm văn phòng: A907, Tầng 9, Nhà A, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
Our website is protected by DMC Firewall!