Thông báo về tiến độ học tập từ ngày 16/03/2020 đến 21/03/2020

THÔNG BÁO

Căn cứ thực tế diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Tập thể lãnh đạo trường Đại học Ngoại thương quyết định:

Sinh viên, học viên các loại hình/bậc đào tạo tại cả 3 cơ sở (Trụ sở chính Hà Nội, Cơ sở II – Tp Hồ Chí Minh, Cơ sở Quảng Ninh) tiếp tục học không tập trung trong tuần 16-21/03/2020. Trường hợp đặc biệt phải tổ chức học tập trung, các đơn vị phải xin ý kiến Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của trường trước khi triển khai.

I. Đối với Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh: 
1. Điều chỉnh tổ chức các lớp học phần tín chỉ của giai đoạn 1 học kỳ 2 năm học 2019-2020 của hệ đại học chính quy từ ngày 16/03/2020 đến ngày 21/03/2020 như sau: 
a. Toàn bộ các học phần tín chỉ được tổ chức học không tập trung đến hết ngày 21/03/2020.
Căn cứ tình hình dịch bệnh và các thông báo tiếp theo của Bộ GDĐT và các Bộ/ Ban/ Ngành chức năng, Nhà trường sẽ có thông báo tiếp theo về tổ chức các lớp học phần tín chỉ sau thời gian trên.
b. Trong thời gian không tập trung tại trường, các lớp học sẽ tiếp tục tổ chức học tập trực tuyến trên Hệ thống LMS của trường và/hoặc bằng các công cụ giảng dạy trực tuyến thông dụng hiện nay, thực hiện theo Hướng dẫn tại Thông báo số 10/TB-QLĐT ngày 14/02/2020 của Phòng QLĐT Hướng dẫn về việc hỗ trợ trực tuyến cho sinh viên chính quy bậc đại học từ ngày 17/02/2020. Giảng viên giảng dạy các lớp tín chỉ chủ động lên kế hoạch giảng dạy trực tuyến theo thời khóa biểu, thông báo cho sinh viên của mình tham gia học tập đầy đủ, đảm bảo tiến độ và chất lượng.
Trường hợp đặc biệt, có lý do hợp lý, giảng viên không thể tổ chức học trực tuyến, giảng viên thông báo cho Phòng QLĐT qua đường link http://bit.ly/dangky_hocbu, nhà trường sẽ sắp xếp lịch dạy bù.
c. Về việc kiểm tra giữa kỳ và kiểm tra kết thúc học phần: nhà trường sẽ có hướng dẫn cụ thể gửi tới các đơn vị.
d. Về các yêu cầu liên quan đến kê khai thông tin giảng dạy
Giảng viên kê khai số giờ thực tế đã triển khai giảng dạy trực tuyến của từng lớp học phần tín chỉ do mình phụ trách theo link: http://bit.ly/kekhaikhoiluonggiogiangonline.
Giảng viên thông báo tình hình học tập, điểm danh sinh viên theo Danh sách sinh viên lớp tín chỉ (được cung cấp thông qua phần mềm quản lý giảng dạy/học tập theo hệ thống tín chỉ); cập nhật danh sách và báo cáo cho Phòng Quản lý đào tạo theo link: http://bit.ly/maubaocaotinhhinhlophoc.
Trường hợp giảng viên bắt đầu giảng dạy trực tuyến từ 15/03/2020, đề nghị đăng ký giảng dạy với Phòng Quản lý đào tạo thông qua link sau: http://bit.ly/dangkygiangdaytructuyen_from1503.
2. Về việc thay đổi tiến độ của các lớp giai đoạn 2:
Nhà trường khuyến khích giảng viên triển khai giảng dạy trực tuyến các lớp học phần tín chỉ đã được phân công phụ trách trong giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 20/03/2020 thay vì bắt đầu từ ngày 10/04/2020 theo thời khóa biểu đã công bố trước đây. Giảng viên đăng ký giảng dạy trực tuyến các lớp học phần tín chỉ của giai đoạn 2 theo link:
3. Lịch học giáo dục quốc phòng - an ninh dành cho sinh viên khóa 58: sẽ có thông báo sau
4. Đối với sinh viên thực hiện học phần tốt nghiệp, sinh viên thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn và theo dõi thêm các thông báo của các Viện/Khoa chuyên môn để được hướng dẫn/hỗ trợ.
5. Đối với các loại hình/bậc đào tạo khác, nhà trường không tổ chức học tập trung đến hết ngày 21/03/2020. Để được công nhận tương đương buổi học trên lớp và xác định quyền lợi, trách nhiệm của giảng viên, giảng viên phụ trách lớp đăng ký với đơn vị quản lý đào tạo (Khoa SĐH, Khoa ĐTTT&PTNN, Khoa ĐTQT, Trung tâm Phát triển Quốc tế) theo hướng dẫn cụ thể của các đơn vị này.
 
II. Đối với Cơ sở II – Tp. Hồ Chí Minh
Sinh viên và học viên tiếp tục học không tập trung đến hết ngày 21/03/2020. Tiến độ học tập của sinh viên chính quy Cơ sở II – Tp. Hồ Chí Minh, sinh viên, học viên của các bậc/hệ đào tạo khác sẽ thực hiện theo thông báo cụ thể của Cơ sở. 
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd