Tọa đàm "M&A: Những vấn đề thực tiễn tại Việt Nam"

Tọa đàm "M&A: Những vấn đề thực tiễn tại Việt Nam"

09:00
Nội dung:  Tọa đàm "M&A: Những vấn đề thực tiễn tại Việt Nam".
Thành phần: Giảng viên, sinh viên Khoa QTKD và những người quan tâm.
Địa điểm:  Phòng HTQT Liên Việt A1001.