Chương trình Quản trị Kinh doanh quốc tế, chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh

Đào tạo Đại học hệ chính quy

Sinh viên được lựa chọn chương trình đào tạo riêng cho mình dưới sự tư vấn, đề xuất  của cố vấn học tập theo chương trình chung.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 364/QĐ-ĐHNT-QLKH ngày 20 tháng 4  năm 2012)

 Tên chương trình:            Quản trị Kinh doanh quốc tế, giảng dạy bằng Tiếng Anh

Trình độ đào tạo:              Đại học

Ngành đào tạo:                 Quản trị kinh doanh (Business Administration)

Chuyên ngành:                 Quản trị Kinh doanh quốc tế

Tiếng Anh:                       International Business Management

Loại hình đào tạo:            Chính quy tập trung

1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 139 tín chỉ, trong đó:

1.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương: 46 tín chỉ, chiếm 33,8%

1.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 90 tín chỉ, chiếm 66,2%

   - Kiến thức cơ sở khối ngành                                    6 tín chỉ

   - Kiến thức cơ sở ngành                                             15 tín chỉ

   - Kiến thức ngành (bao gồm cả chuyên ngành)          48 tín chỉ

   - Kiến thức tự chọn                                                     09 tín chỉ

   - Thực tập giữa khóa                                                   03 tín chỉ

   - Học phần tốt nghiệp                                                 09 tín chỉ

- Chưa bao gồm khối lượng kiến thức Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.     

- Sinh viên được lựa chọn chương trình đào tạo riêng cho mình dưới sự tư vấn, đề xuất  của cố vấn học tập theo chương trình chung được trình bày ở trên.

Chi tiết chương trình>>>

DMC Firewall is a Joomla Security extension!