Chương trình Tài chính – Ngân hàng, chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh

Đào tạo Đại học hệ chính quy

Chương trình Tài chính – Ngân hàng, chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 365/QĐ-ĐHNT-QLKH ngày 20 tháng 4 năm 2012)

Tên chương trình:                   Tài chính – Ngân hànggiảng dạy bằng Tiếng Anh

Trình độ đào tạo:                    Đại học

Ngành đào tạo:                      Tài chính – Ngân hàng

Chuyên ngành:                        Tài chính – Ngân hàng

Tiếng Anh:                              Banking and Finance

Loại hình đào tạo:                  Chính quy tập trung

1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ:        136 tín chỉ

1.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương: 46 tín chỉ, chiếm 33.8%

1.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  90 tín chỉ, chiếm 66.2%

- Kiến thức cơ sở khối ngành                                       06 tín chỉ

- Kiến thức cơ sở ngành                                             18 tín chỉ

- Kiến thức ngành (bao gồm cả chuyên ngành)             48 tín chỉ

- Kiến thức tự chọn                                                  06 tín chỉ

- Thực tập                                                               03 tín chỉ

- Học phần tốt nghiệp                                               09 tín chỉ

- Chưa bao gồm khối lượng kiến thức Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.     

- Sinh viên được lựa chọn chương trình đào tạo riêng cho mình dưới sự tư vấn, đề xuất  của cố vấn học tập theo chương trình chung.

Chi tiết tại đây>>>

DMC Firewall is a Joomla Security extension!