Thông báo xét tuyển vào hệ Đại học chính quy năm 2018

Đào tạo Đại học hệ chính quy

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 và Công văn số 603/BGDĐT- GDĐH ngày 17/02/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017;

Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 sửa đổi tên và bổ sung, sửa đổi một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Công văn số 899/BGDĐT- GDĐH ngày 09/03/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 516 /QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 30/03/2018 của Trường Đại học Ngoại thương về việc ban hành quy định về xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào hệ đại học chính quy Trường Đại học Ngoại thương năm 2018;

Căn cứ Công văn số 2656/BGDĐT- GDĐH ngày 29/06/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai công tác xét tuyển đại học, cao đẳng,trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2018;

Trường Đại học Ngoại thương thông báo xét tuyển vào hệ đại học chính quy năm 2018  theo 02 phương thức xét tuyển như sau:

Xem chi tiết: tại đây!

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd